Eyelash & Eyebrows

EYELASHES & EYEBROWS

Eyelash tint – £20.00
Eyebrow tint – £10.00 

Eyelash & eyebrow tint – £25.00
Eyelash extension – from £75.00 – £150.00